Piviere Tortolino Monte Calvo-Gargano- 13.09. 08 Ventura Talamo

 Piviere Tortolino Monte Calvo-Gargano- 13.09. 08 Ventura Talamo